Družba bo partnerjem zagotavljala evropsko primerljivo kakovost storitev in izdelkov na področju vzdrževanja, vleke in tehnično vagonske dejavnosti, s katerimi bomo prispevali k povečanju razpoložljivosti, zanesljivosti železniških vozil in konkurenčnosti lastnikov vozil. V najboljši meri bomo uresničili dogovorjene ukrepe, ki so bili sprejeti na ravni celotne skupine Slovenske železnice in bodo pripomogli k uspešnemu prestrukturiranju celotnega sistema.

V družbi bomo nadaljevali z uresničevanjem postavljene strategije rasti in krepitve konkurenčnosti podjetja na širšem evropskem trgu. Pri uresničevanju strategije bomo pospešeno vlagali v trženjske aktivnosti z namenom povečati prepoznavnost podjetja, povečevali bomo vrednost prodaje na tujih trgih, razvijali in zagotavljali bomo celovite storitve na področju vzdrževanja železniških vozil, vleke in tehnično vagonske dejavnosti z višjo dodano vrednostjo. Družbam v skupini Slovenske železnice bomo zagotavljali celovito upravljanje in vzdrževanje voznega parka ter storitve vleke in tehnično vagonske dejavnosti po konkurenčnih cenah.

Družba bo srednjeročno svoje delovanje usmerila na tri glavna področja, in sicer vzdrževanje tirnih vozil, vleko in tehnično vagonsko dejavnost. Glede na naravo storitev bomo storitve vleke in tehnično vagonske dejavnosti opravljali pretežno na domačem trgu, medtem ko bomo storitve vzdrževanja tirnih vozil še intenzivneje tržili na mednarodnem evropskem trgu, povečevali prepoznavnost in ugled podjetja ter hkrati vlagali v nove razvojne rešitve, tehnologijo in kadre.

 

Vrednote

Na podlagi izhodišč iz merjenja zavzetosti in motivacije smo leta 2022 identificirali  nabor najpomembnejših vrednot, ki jih kot pomembne prepoznavajo zaposleni, vodilni zaposleni in socialni partnerji. Najpomembnejše vrednote skupine Slovenske železnice tvorijo naslednji trije sklopi vrednot:

 

Krovni vrednoti:

  • varnost v prometu,
  • varovanje naravnega okolja.

 

Kadrovsko-socialne vrednote:

  • nagrajenost,
  • transparentnost,
  • motiviranost.

 

Poslovne vrednote skupine Slovenske železnice s poudarkom po posameznem stebru:

  • podporne dejavnosti: optimizacija dela.

 

Kodeks ravnanja SŽ